Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

 

Resmî Gazete
Sayı : 26224
10 Temmuz 2006 PAZARTESİ

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:


İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını    düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;            
a) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,            
b) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,            
c) Merkez: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,            
ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,            
d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,            
e) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu            
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; örgün lisans ve lisansüstü programları dışında, eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, kısa ve uzun süreli eğitim-öğretim programları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve bu şekilde Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma yapmak, Türkçe veya yabancı dillerde yayımlamak,
b) Ulusal ve uluslar arası nitelikte konferans, sempozyum, kollokyum, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,
c) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslar arası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarını takip etmek,
ç) Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerini hedefleyen eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde yaz okulları ve çalışmalar düzenlemek,
d) Merkezin ilgi alanına giren konularda, yüksek öğretim ile ilgili mevzuat çerçevesinde hukuki danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri nitelikte faaliyetlerde bulunmak,
e) Araştırma yapmaya elverişli kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslar arası bir elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait en az bir adet süreli yayını hazırlayıp yayımlamak,
f) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulundan oluşur.
Merkez müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün, kesintisiz altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.
(2) Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcısı kendisine vekalet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de sona erer.
Merkez müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;
a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,
ç) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ile çalışma programını Rektörün onayına sunmak.
             
Merkez yönetim kurulu            
MADDE 10 –
 (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü dahil beş kişiden oluşur. Merkez Müdürü dışındaki diğer üyeler, öğretim elemanları arasından Senato tarafından iki yıllık süre için görevlendirilirler; süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.            
(2) Merkez Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da Merkez Müdürünün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.             

Merkez yönetim kurulunun görevleri            
MADDE 11 –
 (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;            
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,            
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,            
c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirmeleri için Rektörün onayına sunmak,            
ç) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,            
d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,            
e) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin bedelini belirlemek,            
 f) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

             
Merkez danışma kurulu ve görevleri            
MADDE 12 –
 (1) Merkez Danışma Kurulu; Rektör,  Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite içinden veya dışından özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Merkez Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen en çok on kişiden oluşur. Merkez Danışma Kurulu; yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanır, Merkez çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel İhtiyacı            
MADDE 13 –
 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.             
Demirbaşlar            
MADDE 14 –
 (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.             
Yürürlük            
MADDE 15 –
 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.             
Yürütme            
MADDE 16 –
 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür

 

Bizi Takip Edin